facebook twitter youtube
Ukrainian (UA)Русский (Russian Federation)English (United Kingdom)
vmenublockheader
"International Economic Relations"

en

News
Practically oriented training for students of specialties "International Economics" and "International Economic Relations"

On May 16, 2018, the students of thegroup Me-71an and ME-61an within the framework of the "EU Career Day in Sumy" and taking into account the practically oriented training on disciplines "Fundamentals of Diplomacy and Diplomatic Work" and "Economics of a Transnational Crime" held meetings with First Secretary, Expert on Decentralization Policy, Sector Reform of the EU Delegation to Ukraine Benedict Herrmann, and Deputy Chairperson of the Anti-Corruption and Shadow Economy Center Yu.A. Tarasenko-Balandin, and Press Officer and Informatization Adviser to the EU Delegation in Ukraine Davydova V.

Read more...
 
Meeting of students with the CEO of Technochim Ltd.

May 10, 2018 a meeting of students of specialties "International Economics" and "International Economic Relations" was held with Ph.D., Associate Professor, CEO of Technochim Ltd. Olefirenko O.M.

Read more...
 
Seminar with practician Troian A.V.

May 5, students of specialties International Economics and International Economic Relations in the framework of workshops on the disciplines Macroeconomics, Macroeconomics II and Macroeconomic Analysis had the opportunity to talk with an expert in the field of macroeconomics and banking Troian Artem.

Read more...
 

Статті

Articles of Teachers of the Economic Theory Department

 

Прокопенко О.В.

 

1.      Ильяшенко С.Н., Прокопенко О.В. Методические подходы к управлению конкурентным потенциалом банка // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – Вип. 21. – С. 287–291.

2.      Прокопенко О.В. Методологічні засади мотивації екоатрибутивного споживання // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України, 2007. – С. 203–210.

3.      Прокопенко О.В. Оптимізація портфеля замовлень автоперевізників на міжнародному ринку // Технологии ХХІ века: Сборник научных статей по материалам 14й международной научно-методической конференции. – Сумы: СНАУ, 2007. – С. 86–87.

4.      Мельник Л.Г., Качур П.С., Балацький О.Ф., Прокопенко О.В. та ін. Формування на території Сумської області ЕКОПОЛІСУ «Еко-Сумщина» // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 1. – С. 11–21.

5.      Прокопенко О.В. Ефективність впровадження екологічних інновацій і екологізації діяльності підприємств-інноваторів // Проблеми науки. – 2008. – № 10. – С. 28–32.

6.      Прокопенко О.В. Оцінка споживчої привабливості нового товару // Економічні науки. Сер. «Економіка та менеджмент»: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Вип. 5 (18). – Частина 2. Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2008. – С. 125–133.

7.      Прокопенко О.В. Раціональна мотивація екологізації інноваційної діяльності підприємств з урахуванням факторів мотивування // Вісник Сумського національного аграрного університету: Сер. “Економіка та менеджмент”. – Суми: Вид–во “Університетська книга”. – 2008. – № 7/2 (30). – С. 110–118.

8.      Прокопенко О.В. Теоретико-методичні засади формування потенціалу екологізації інноваційної діяльності підприємств // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр. / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – С. 299–306.

9.      Прокопенко О.В., Гайдабрус Н.В. Мотиваційні основи маркетингу екологічних інновацій // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 4. – Т. 1. – С. 148–156.

10.    Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В. Мотиваційна стратегія екологізації інноваційної діяльності // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук. журн. – Вип.. 1–2 / Голов. ред. О.П. Степанов. – К.: НАУ, 2009. – С. 280–287.

11.    Прокопенко О.В. Механізм залучення іноземних інвестицій в економіку України / О.В. Прокопенко, О.В. Кліменко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – Т. 2, № 4 (44). – С. 233–239.

12.    Прокопенко О.В. Оцінка рівня залучення організаційних споживачів у процес ухвалення рішення про покупку / Прокопенко О.В., Троян М.Ю. // Механізм регулювання економіки. – 2009. – №3. – С. 70–81.

13.    Прокопенко О.В. Прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій у системі міжнародного маркетингу / О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа , О.О. Хворост // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 3 (42). – Т. 2. – С. 127–140.

14.    Прокопенко О.В. Економічне стимулювання реалізації екологічної політики інвестиційного забезпечення природокористування [Електронний ресурс] / О.В. Прокопенко, О.В. Кліменко, С.С. Марочко // Ефективна економіка. – 2010. – № 8. – Режим доступу до журн. : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=257.

15.    Прокопенко О.В. Залучення споживачів у процес прийняття рішення про покупку на міжнародному ринку / Прокопенко О.В., Троян М.Ю. // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ : [збірник наукових праць]. – 2010. – № 1 (21). – С. 16–19.

16.    Прокопенко О.В. Управление продвижением инновационных продуктов предприятий промышленности на региональном рынке / Прокопенко О.В., Троян М.Ю. // Стратегия инновационного развития регионов : сб. науч. ст. в 2 ч. Ч. 1 / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: Ли Чон Ку, Н.В. Марковская (отв. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2010. – С. 193–198.

17.    Прокопенко О.В. Життєвий і кастомізаційний цикли інновацій в системі управління еколого-економічною безпекою / О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа // Энергосбережение, энергетика, энергоаудит. – 2010. – № 6 (76). – С. 54–67.

18.    Прокопенко О.В. Обґрунтування інвестиційних проектів на основі прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій / О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 3 (48). – Т. 2. – С. 136–146.

19.    Прокопенко О.В. Оцінка рівня інтелектуального потенціалу в системі стратегічного управління інноваційним розвитком підприємств / О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа // Менеджмент і маркетинг інновацій. – 2010. – № 1. – С. 127–131.

20.    Прокопенко О.В. Перспективы развития вторичной переработки нефтеотходов в Украине и России: региональный аспект / О.В. Прокопенко, В.Ю. Школа // Актуальные проблемы развития финансово-экономических систем и институтов – 2: Материалы и доклады II Международной научной конференции (Самара, 6-8 апреля 2011 г.). Т. 2. / Под общ. ред. А.Н. Сорочайкина. – Самара: Самарский государственный университет: НП «Институт анализа экономики города и региона»: Издательство «Глагол», 2011. – С. 147-158.

 

Крапивний І.В.

 

1.      Крапивний І.В. Нові вимоги до стратегії економічного розвитку країни в контексті транс націоналізації і детериторізації економіки // Економіка: проблеми теорії та практики. – Випуск 233, том 4. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 1123-1132.

2.      Крапивний І.В. Глобалізація: сутність, чинники і етапи розвитку // Механізм регулювання економіки. – Суми: «ВТД «Університетська книга», 2007. – № 3. – С. 112-121.

3.      Крапивний І.В. Глобальні виклики для України в умовах транснаціоналізації економіки // Механізм регулювання економіки. – Суми: «ВТД «Університетська книга», 2007. – № 1. – С. 230-236.

4.      Крапивний І.В. Стратегія підвищення конкурентоспроможності економіки в нових економічних умовах // Економіка: проблеми теорії та практики. Випуск 239, том 1. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 62-69.

5.      Крапивний І.В. Глобальні виміри конкурентоспроможності економіка: можливості і загрози для України // Економіка: проблеми теорії та практики. Випуск 238, том 1. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – С. 118-124.

6.      Крапивний І.В. Теорії індустріального економічного розвитку / І.В. Крапивний // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 4. – С. 130–136.

7.      Крапивний І.В. Теорії постіндустріального економічного розвитку / І.В. Крапивний // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 4. – С. 130–136.

8.      Крапивний І.В. Перспективи розвитку національної інноваційної системи в Україні / І.В. Крапивний // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 1. – С. 130–136.

 

Кліменко О.В.

 

1.      Кліменко О.В. Інструменти екологізації інвестиційної діяльності на етапах її реалізації / О.В. Кліменко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». – 2010. – Т. 2, № 2. – С. 198–203.

2.      Кліменко О.В. Методичні підходи до оцінки рівня екологічності інвестиційної діяльності [Електронний ресурс] / О.В. Кліменко // Ефективна економіка. – 2010. – № 9. – Режим доступу до журн. : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=332.

3.      Кліменко О.В. Методологічні підходи до оцінки ефективності екоконструктивної інвестиційної діяльності / О.В. Кліменко // Механізм регулювання економіки. – 2010. – Т. 3, № 3. – С. 134–140.

 

Школа В.Ю.

 

1.      Школа В.Ю. Прогнозування життєвого циклу інноваційної продукції в масштабах регіону // Механізм регулювання економіки. – Суми: Університетська книга. – 2007. – № 4. – С. 77-84.

2.      Школа В.Ю. Екологізація інноваційної діяльності у забезпеченні сталого розвитку // Механізм регулювання економіки. – Суми: Університетська книга. – 2008. – № 4. – С. 150-158.

 

Іванова Т.І.

 

1.      Иванова Т. И. Демографическая ситуация в современной Украине и ее причины / Т. И. Иванова, С. С. Марочко, А. В. Олейник // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2009. — № 2. — С. 159-167.

2.      Иванова Т.И. О современном мировом кризисе, его причинах и проявлении в Украине / Т.И. Иванова, Н.Н. Костюченко, А.Н. Гусева // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємництва та організація виробництва. – 2010. – № 3. — С. 72-78.

 

Костюченко Н.М.

 

1.      Костюченко Н.М. Особливості інституційного забезпечення збалансованого соціо-еколого-економічного розвитку країни // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. Выпуск № 35 (149). – Донецк, ДонНТУ, 2008. – С. 36-47.

2.      Костюченко Н.М., Шапочка М.К. Етичний розвиток суспільства як чинник дієвості інституційного механізму сталого розвитку // Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - №2, том 2. – С. 36-40.

3.      Костюченко Н.М., Мареха І.С. На шляху до вдосконалення системи методів державного управління природоохоронною діяльністю // Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - №1. – С. 82-88.

4.      Костюченко Н.Н. Многонаправленность институциональных изменений на пути к устойчивому развитию // Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. - № 1. – С. 94-102.

5.      Костюченко Н.Н., Мареха И.С. Инновационная направленность природоохранной политики предприятия как фактор конкурентоспособности // Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва». – 2007. – №3. – С. 159 - 164.

6.      Костюченко Н.Н. К вопросу об оценке эффективности институтов устойчивого развития / Костюченко Н.Н. // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. – 2009. – Випуск 37-3 (156).– С. 37–42.

7.      Костюченко Н.М. Ефективність інститутів збалансованого соціо-еколого-економічного розвитку: науково-методичний підхід / Н.М. Костюченко // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. –– Т. 4., випуск 252.– 2009. – С. 872–880.

8.      Kostyuchenko N.M. Estimated approach for effectiveness of sustainable development institutions / N.M. Kostyuchenko // Environmental Economics and management. Young scholars perspective / edited by Petr Sauer, Jana Shauerova. – 2009. – Pp. 174–184.

9.      Kostyuchenko N.M. Institutional decisions in the field of Environmental Policy / N.M. Kostyuchenko, Y.M. Petrushenko // Towards a Green Economy: Young Researchers Perspective. Published by: Nakladatelstvi a vydavatelstvi litomyslskeho seminare – Litomysl Seminar Publishing, Prague, 2010.

10.  Костюченко Н.М. Економічне обґрунтування прийняття інституційних рішень у сфері природокористування (на прикладі м. Суми) / Н.М. Костюченко // Ефективна економіка. [Електронний ресурс]. – 2010. – № 2. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.

11.  Костюченко Н.М. Підходи до обґрунтування інституційних рішень у сфері природокористування / Н.М. Костюченко // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2010. – С. 378–390.

 

Брюханов М.В.

 

1.      Брюханов М.В., Ткаченко Г.В. Емпіричний аналіз факторів результативності діяльності підприємств в країнах з трансформаційною економікою // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2008. – №8/2(32). – C.90-96.

2.      Брюханов М.В., Ткаченко Г.В. Макроекономічні детермінанти підвищення ефективності фінансової підтримки сільгоспвиробників // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Серія економіка. – 2008. – Частина 4, Випуск 4(44). – С.20-27.

3.      Брюханов М.В., Загорулько С.С. Економетричний аналіз економічних детермінант результативності національної футбольної збірної // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2008. – Випуск 243, Том. 1. – С.101-109.

4.      Брюханов М.В., Ткаченко Г.В. Аналіз факторів зростання ефективності підприємств України // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2009. – Випуск 249 (Том 2). – С.494-503.

5.      Брюханов М.В.  Макроэкономический анализ экологических проблем экономического роста / М.В. Брюханов // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – 2009. – Т. IІ., вип. 252. – С. 558–564.

6.      Брюханов М.В.  Визначальні фактори міжнародних інвестицій в нові технології в перехідних економіках / М.В. Брюханов, В.В. Лапшин, С.О. Загорулько // Механізм регулювання економіки. – 2009. – Т. 2, № 4. – С. 266–272.

7.      Брюханов М.В.  Особливості формування інституційної моделі екологічно сталого розвитку: міжнародний аспект / М.В. Брюханов, В.В. Лапшин, Н.М. Костюченко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – Т. 2, № 3. – С. 150–156.

8.      Брюханов М.В.  Емпіричний аналіз тенденцій і детермінант інноваційної активності підприємств / М.В. Брюханов, Г.В. Ткаченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2009. – № 2. – С. 228–235.

 

Могильна Н.О.

 

1.      Могильна Н.О. Імідж регіону як фактор залучення іноземних і внутрішніх інвестицій / Н.О. Могильна, В.А. Омельяненко, В.О. Садовий // Механізм регулювання економіки. – 2009. – Т. 2, № 3 (42).

 

Хворост О.О.

 

1.      Тархов П.В., Хворост О.О., Кругляк А.П., Чоботок Ю.М. Еколого-економічні проблеми якості землі при вході України до СОТ // Науковий, виробничо-практичний журнал «Регіональна бізнес-економіка та управління». – Вінниця: Вінницький фінансово-економічний університет, 2007. – №5. – С. 74-80.

2.      Тархов П.В., Лакіза І.А., Хворост О.О.Формування фінансово-економічних механізмів постіндустрійного розвитку // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. – 2008. – № 1 (19). – С. 16-22.

3.      Хворост О.О. Економічні аспекти використання інтелектуальної власності в Україні / О.О. Хворост, Н.О. Могильна // Вісник СНАУ. Серія „Економіка та менеджмент”. – №8 (37). – 2009. – С.20–25.

4.      Хворост О.О. Міжнародні економіко-правові аспекти використання інтелектуальної власності / О.О. Хворост, В.Ю. Школа, Т.І. Іванова // Механізм регулювання економіки. – 2009. – Т. 2, № 4 (44). – С. 274–280.

 

Петрушенко Ю.М.

 

1.      Петрушенко Ю.М., Голець Т.А. Вплив національних особливостей корпоративної культури на розвиток економічних відносин // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – Суми, 2007. – №1. – С. 75-84.

2.      Петрушенко Ю.М. Вплив економічної культури населення на ефективність функціонування ринків // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економіка. – 2007. – Випуск 31-3 (117). – С. 181-185.

3.      Петрушенко Ю.М., Віхров Д.Ю. Еволюція підходів до фінансування культурної діяльності // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємництва та організація виробництва. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2007. – № 1. – С. 142-151.

4.      Петрушенко Ю.Н., Дудкин А.В. Экономическое обоснование внедрения системы менеджмента качества на предприятии // Современный научный вестник (Серия Экономика). – Руснаучкнига, 2007. – №6(14). – С. 54-61

5.      Петрушенко Ю.М., Шишова Ю.Г. Світовий досвід фінансового забезпечення культурної діяльності: можливості використання в Україні // Наука Молода. – Тернопіль. – 2007.– №8. – С.139-145.

6.      Петрушенко Ю.М., Мареха І.С. Креатив-маркетинг як інноваційна концепція // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємництва та організація виробництва. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2007. – № 4 (32). – C.40-47.

 

7.      Петрушенко Ю.М. Культурні аспекти сучасного маркетингу // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2007. – Спецвипуск IV. – C.158-168.

8.      Петрушенко Ю.М., Кузнєцова Т.В. Когнітивна концепція крос-культурного менеджменту як інструмент підвищення ефективності українсько-латвійських відносин // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції Україна-Латвія: історія, культура, економіка. – К.: Тов. «Геопринт», 2007.- С.82-87.

9.      Петрушенко Ю.М., Голець Т.А. Когнітивна концепція крос-культурного менеджменту // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – Суми, 2008. – №1. – С. 106-111.

10.     Петрушенко Ю.М., Кугук І.О. Економічні проблеми розвитку міжнародного туризму в Україні // Управління економікою рекреаційних територій, галузей і підприємств: Зб. Наук. пр. /НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень. - Донецьк. – 2008. – С147-158.

10.     Петрушенко Ю.М., Данько Ю.І. Роль крос-культурної взаємодії в інтеграційних прагненнях держави // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Економіка. 2008. –№8/2(32). – С.82-87.

11.     Петрушенко Ю.М., Шишова Ю.Г. Фінансове забезпечення культурного розвитку регіону // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – Суми, 2008. – №2. – Том 2. - С. 160-169.

12.     Петрушенко Ю.М., Голець Т.А. Культурний імідж як елемент ефективного експортного маркетингу // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємництва та організація виробництва. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2008. – № 4. – C.114-121.

13.     Петрушенко Ю.М., Атаманюк Р.О. Реформування механізмів фінансування агропромислового комплексу в Україні // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Економіка. 2009. –№5(36). – С.120-124.

14.     Петрушенко Ю.М. Вплив дистанції культур на розвиток міжнародних економічних відносин// Економічна теорія. – 2009. – №2. – С.85–95.

15.     Петрушенко Ю.М. Нагальні питання фінансового забезпечення сільського господарства в Україні / Ю.М. Петрушенко, Р.О. Атаманюк // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Економічні науки. – 2009. – №2. – С.282–289.

16.     Петрушенко Ю.М. Крос-культурні аспекти підвищення ефективності міжнародного бізнесу / Ю.М. Петрушенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2. – С.135–140.

17.     Петрушенко Ю.М. Формирование и развитие института экологического гудвилла в Украине / С.В. Тарасенко, Ю.М. Петрушенко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. – 2009. – Випуск 37-2. –  С. 128–133.

18.     Петрушенко Ю.М. Міжнародний досвід формування ринку екологобезпечних товарів та послуг / Ю.М. Петрушенко, В.О. Садовий, С.В. Тарасенко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – Т.2, № 4. – C.136–141.

19.    Петрушенко Ю.М. Інституційні проблеми розвитку благодійної діяльності як механізму фінансування соціокультурної сфери в Україні / Ю.М. Петрушенко, І.О. Радіонова // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Т.1, випуск 254. – 2009. – С. 148–154.

20.    Petrushenko Y.M. Ecological Goodwill as an Ecological and Economic Indicator of Sustainable Development Environmental Economics and management / Y.M. Petrushenko, T.A. Golets, S.V. Tarasenko // Young scholars perspective / edited by Petr Sauer, Jana Shauerova. – Prague, 2009. –  P. 208–217.

21.    Петрушенко Ю.М. Інституційні особливості формування регіональних нормативів фінансування культурної сфери / Ю.М. Петрушенко // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 493. Економіка.– С. 51–56.

22.    Петрушенко Ю. М. Формування інституту позитивної соціальної відповідальності / Ю. М. Петрушенко, О. В. Дудкін // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 37–3. – Донецьк, ДонНТУ, 2009. – С. 25–31.

23.    Петрушенко Ю. М. Міжнародні тенденції соціалізації діяльності підприємств / Ю. М. Петрушенко, Т. І. Іванова, О. В. Дудкін // Механізм регулювання економіки. – 2009. – Т. 2, № 3. – С. 268–275.

24.    Петрушенко Ю.М. Соціокультурне середовище міста як фактор його економічного розвитку / Ю.М. Петрушенко, І.Д. Скляр, А.В. Самойлікова // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2010. – № 6/1 (41). – С.152–158.

25.    Петрушенко Ю.М. Фінансове забезпечення сфери культури: проблеми залучення додаткових джерел та їх оцінка / Ю.М. Петрушенко, А.В. Самойлікова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2010. – Т. 2, №1. – С. 87–92.

26.    Петрушенко Ю.М. Аналіз взаємозв’язку показників фінансової стійкості місцевого бюджету та соціокультурного розвитку території / Ю.М. Петрушенко, А.В. Самойлікова // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємництва та організація виробництва. – 2010. – Т. 2, № 3. – C.161–172.

 

Троян М.Ю.

 

1.      Троян М.Ю. Управління просуванням промислової продукції на основі прогнозування поведінкової реакції підприємств-споживачів / Троян М.Ю. // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2009. – № 258. – С. 218–227.

2.        Троян М. Ю. Визначення перспективних інструментів просування інновацій / М. Ю. Троян // Механізм регулювання економіки. – 2007. – № 4. – С. 94–99.

 

Дудкін О.В.

 

1.      Дудкін О.В. Тенденції формування соціально відповідальної поведінки підприємств в Україні // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2008. – №7/2(30) – С.12-18.

2.      Дудкін О.В. Соціальна відповідальність як складова маркетингової стратегії промислового підприємства // Механізм регулювання економіки. – Суми: «ВТД «Університетська книга», 2008. – № 4/2 (36). – С.101-107.

3.      Дудкін О.В. Інституціоналізація концепції соціальної відповідальності підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Випуск 252, том 6. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009.– С.1579-1586.

4.      Дудкін О. В. Трансформація сутності соціальної відповідальності підприємства в умовах економічної нестабільності / О. В. Дудкін // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2010. – №5/1. – С. 150–155.

5.      Дудкін О. В. Формування комплексу ринкових сигналів соціально відповідального підприємства / О. В. Дудкін, О. В. Щербаченко // Механізм регулювання економіки. – 2010. – Т. 2, № 3. – С. 165–175.