facebook twitter youtube
Ukrainian (UA)Русский (Russian Federation)English (United Kingdom)
vmenublockheader
Навчання за спеціальністю "MEB"

spec

Новини
Практично-орієнтоване навчання студентів спеціальності «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини»

16 травня 2018 р. студенти гр.МЕ-71ан, МЕ-61ан в рамках заходу "День кар’єри ЄС в м. Суми" та з огляду на практично орієнтоване навчання з дисциплін «Основи дипломатії та дипломатичної роботи» та «Економіка транснаціонального криміналу» були проведені зустрічі з першим секретарем, експертом з питань політики децентралізації, секторної реформи Представництва ЄС в Україні Бенедиктом Херрманном, а також заступником голови центру боротьби з корупцією та тіньовою економікою Ю.А. Тарасенко-Баландіною, і радником з питань преси та інформатизації Представництва ЄС в Україні Давидовою В.

Детальніше...
 
Зустріч студентів з директором «Технохім»

10 травня 2018 року відбулася зустріч студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини» з к.е.н., доцентом, директором ТОВ «Технохім» Олефіренком О.М.

Детальніше...
 
Семінар з практиком Трояном А.В.

5 травня студенти спеціальностей Міжнародна економіка та Міжнародні економічні відносини в рамках семінарів з дисциплін Макроекономіка, Макроекономіка ІІ та Макроекономічний аналіз мали змогу поспілкуватися з фахівцем - практиком в галузі макроекономіки та банківської справи Трояном Артемом Володимировичем.

Детальніше...
 

Публікації Прокопенко О.В. – 2012

Навчальні посібники

Прокопенко О.В. Екологічний маркетинг: Навчальний посібник. – К.: Знання, Гриф "Рекомендовано МОН України", лист № 14/18–Г–2205 від 12.12.07, ISBN 978–966–346–633–0, 2012. – 319 с.

Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Мельник О.І., Карінцева О.І., Фролов С.М. Результати фінансової діяльності // Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника. – Суми: Університетська книга, Гриф "Рекомендовано МОН України", лист № 1.4/18-Г-87.1 від 09.01.09, 2012. – С. 367-378.

 

Монографії

Прокопенко О.В., Домашенко М.Д. Формування стратегій забезпечення достатнього рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств // Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств : монографія / за ред. канд. екон. наук, доц. Ю. С. Шипуліної. – Суми : ТОВ «ДД «Папірус», 2012. – С. 384–391.

Прокопенко О.В., Омельяненко В.А. Особливості міжнародного маркетингу технологій в галузях HIGH-TECH // Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», ISBN, 2012. – С. 279–288.

Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Касьяненко В.О., Касьяненко Т.В. Теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком // Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону / за заг. ред. д.е.н., професора О.В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2012. – С. 14–40.

 

Статті у закордонних фахових виданнях

Prokopenko О., Troian M. Management of promotion of industrial innovative products at the market // Sustainable development. – 2012. – № 3. – С. 22-26. (Республіка Болгарія)

Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Щербаченко В.О. Научные подходы к прогнозированию миграционных процессов // Основы экономики, управления и права. – 2012. – № 4 (4). – С.18-23. 

 

Статті у закордонних виданнях

Прокопенко О.В., Клименко О.В., Катеринина М.П. Принятие инвестиционных решений домохозяйств в современных условиях // Экономика и управление: современное положение: материалы и доклады ІV межд. молод. научн. конф. (Самара, 22-23 ноября, 2012 г.): в 2 ч. / под. общ. ред. А.Н. Сорочайкина – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2012. – С. 39-46. (Російська Федерація)

Прокопенко О.В., Клименко О.В., Федчун С.В. Экономические последствия внедрения альтернативных источников энергии: позитивные и негативные аспекты // Экономика и управление: современное положение: материалы и доклады ІV межд. молод. научн. конф. (Самара, 22-23 ноября, 2012 г.): в 2 ч. / под. общ. ред. А.Н. Сорочайкина. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2012. – С. 243-25. (Російська Федерація)

 

Статті у фахових виданнях

Прокопенко О.В., Омельяненко В.А. Вплив фактору високих технологій на глобальні економічні процеси // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2012. – №13. – С. 78–84.

Прокопенко О.В., Омельяненко В.А. Комунікаційний аспект організаційно-економічного забезпечення трансферу технологій // Сучасний маркетинг: стан і перспективи розвитку в Україні і її регіонах: зб. наук. праць ДонДУУ. Серія «Економіка». – Донецьк: Юго-Восток, 2012. – Вип. 254. – Т. ХІІІ. – С. 98–105.

Прокопенко О.В., Петрушенко М.М. Теоретико-методологічні основи управління екологічними конфліктами на територіальному рівні // Часопис економічних реформ. – 2012. – № 4 (8). – С. 175-181

Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Управління еколого-економічною безпекою підприємства на засадах екомаркетингу // Менеджмент і маркетинг інновацій. – 2012. – № 4. – С. 337-346.

Прокопенко О.В., Кліменко О.В. Інвестиційна діяльність в системі екологізації економіки // Університетські наукові записки. – 2012, Хмельницький університет економіки та права. – № 2 (42). – С. 236.

Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Економічні основи макроекономічного регулювання екологічно спрямованого інноваційного розвитку // Прометей: регіональний збірник наукових праць. – 2012. – № 2 (38). – С. 106–109.

Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Макроекономічне регулювання екологізації інноваційного розвитку регіону // Механізм регулювання економіки. – 2012. – № 3. – С. 26–31.

 

Тези доповідей міжнародних конференцій

Прокопенко О.В., Домашенко М.Д. Стратегії забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 19-21 червня 2012 р.) / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: Вид-во СумДУ. – 2012. – С. 100.

Прокопенко О.В., Кліменко О.В. Стратегії господарської діяльності підприємства у рамках прийняття інвестиційних рішень // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (22-24 червня 2012 р.) / за заг. ред.: О.В. Прокопенко. – Суми: Вид-во СумДУ. – 2012. – С. 118-122.

Прокопенко О.В., Рожкова Є.Ю. Тенденції сприйняття екологічних інновацій на міжнародному ринку // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: тези доповідей Шостої міжнародної науково-практичної конференції (27-29 вересня 2012 р). – Суми: ТОВ «ТД «Папірус». – 2012. – С. 213-215.

Прокопенко О.В., Шкарупа О.В. Розвиток наукової школи економіки природокористування в СумДУ // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, 3-5 квітня 2012 р.) : у 8 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2012. – Т. 1. – С. 10-12.

 

Керівництво написанням тез доповідей міжнародних конференцій

Доля Є.В. Використання бюджетних коштів підприємствами агропромислового комплексу України // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, 3-5 квітня 2012 р.) : у 8 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2012. – Т. 8. – С. 89-91.

Карпенко І.В. Перспективи розвитку золота України // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, 3-5 квітня 2012 р.) : у 8 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2012. – Т. 8. – С. 93–95.

Лаврик Я. М. Функціонування тіньової економіки в Україні // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, 3-5 квітня 2012 р.) : у 8 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2012. – Т. 8. – С. 99–101.