facebook twitter youtube
Ukrainian (UA)Русский (Russian Federation)English (United Kingdom)
vmenublockheader
Навчання за спеціальністю "MEB"

spec

Новини
Торгова гра для школярів з тематики: «Міжнародна торгівля»

Працівниками кафедри економічної теорії, для учнів Малої Академії Наук проводилась всесвітньо відома міжнародна торгова гра з тематики: «Міжнародна торгівля».

Детальніше...
 
Міжнародне стажування в Ізраїлі

Частину літньої відпустки 2017 р. представники академічного середовища України, Білорусі та Польщі – від студентів до відомих професорів та ректорів університетів, а також суспільних організацій Ізраїлю присвятили стажуванню на тему “International Economic Relations of Israel”, отримавши 30 годин лекційного спілкування з представниками Кнесету, Міністерства іноземних справ, Міністерства енергетики та Посольства України.

Детальніше...
 
Зустріч студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини» із представниками Jabil Circuit, Inc.

22 вересня студенти спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини» зустрілися із представниками однієї із найбільших компаній, що спеціалізуються на контрактному виробництві – Jabil Circuit, Inc.

Детальніше...
 

Публікації Прокопенко О.В. – 2012

Навчальні посібники

Прокопенко О.В. Екологічний маркетинг: Навчальний посібник. – К.: Знання, Гриф "Рекомендовано МОН України", лист № 14/18–Г–2205 від 12.12.07, ISBN 978–966–346–633–0, 2012. – 319 с.

Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Мельник О.І., Карінцева О.І., Фролов С.М. Результати фінансової діяльності // Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника. – Суми: Університетська книга, Гриф "Рекомендовано МОН України", лист № 1.4/18-Г-87.1 від 09.01.09, 2012. – С. 367-378.

 

Монографії

Прокопенко О.В., Домашенко М.Д. Формування стратегій забезпечення достатнього рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств // Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств : монографія / за ред. канд. екон. наук, доц. Ю. С. Шипуліної. – Суми : ТОВ «ДД «Папірус», 2012. – С. 384–391.

Прокопенко О.В., Омельяненко В.А. Особливості міжнародного маркетингу технологій в галузях HIGH-TECH // Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», ISBN, 2012. – С. 279–288.

Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Касьяненко В.О., Касьяненко Т.В. Теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком // Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону / за заг. ред. д.е.н., професора О.В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2012. – С. 14–40.

 

Статті у закордонних фахових виданнях

Prokopenko О., Troian M. Management of promotion of industrial innovative products at the market // Sustainable development. – 2012. – № 3. – С. 22-26. (Республіка Болгарія)

Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Щербаченко В.О. Научные подходы к прогнозированию миграционных процессов // Основы экономики, управления и права. – 2012. – № 4 (4). – С.18-23. 

 

Статті у закордонних виданнях

Прокопенко О.В., Клименко О.В., Катеринина М.П. Принятие инвестиционных решений домохозяйств в современных условиях // Экономика и управление: современное положение: материалы и доклады ІV межд. молод. научн. конф. (Самара, 22-23 ноября, 2012 г.): в 2 ч. / под. общ. ред. А.Н. Сорочайкина – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2012. – С. 39-46. (Російська Федерація)

Прокопенко О.В., Клименко О.В., Федчун С.В. Экономические последствия внедрения альтернативных источников энергии: позитивные и негативные аспекты // Экономика и управление: современное положение: материалы и доклады ІV межд. молод. научн. конф. (Самара, 22-23 ноября, 2012 г.): в 2 ч. / под. общ. ред. А.Н. Сорочайкина. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2012. – С. 243-25. (Російська Федерація)

 

Статті у фахових виданнях

Прокопенко О.В., Омельяненко В.А. Вплив фактору високих технологій на глобальні економічні процеси // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2012. – №13. – С. 78–84.

Прокопенко О.В., Омельяненко В.А. Комунікаційний аспект організаційно-економічного забезпечення трансферу технологій // Сучасний маркетинг: стан і перспективи розвитку в Україні і її регіонах: зб. наук. праць ДонДУУ. Серія «Економіка». – Донецьк: Юго-Восток, 2012. – Вип. 254. – Т. ХІІІ. – С. 98–105.

Прокопенко О.В., Петрушенко М.М. Теоретико-методологічні основи управління екологічними конфліктами на територіальному рівні // Часопис економічних реформ. – 2012. – № 4 (8). – С. 175-181

Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Управління еколого-економічною безпекою підприємства на засадах екомаркетингу // Менеджмент і маркетинг інновацій. – 2012. – № 4. – С. 337-346.

Прокопенко О.В., Кліменко О.В. Інвестиційна діяльність в системі екологізації економіки // Університетські наукові записки. – 2012, Хмельницький університет економіки та права. – № 2 (42). – С. 236.

Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Економічні основи макроекономічного регулювання екологічно спрямованого інноваційного розвитку // Прометей: регіональний збірник наукових праць. – 2012. – № 2 (38). – С. 106–109.

Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Макроекономічне регулювання екологізації інноваційного розвитку регіону // Механізм регулювання економіки. – 2012. – № 3. – С. 26–31.

 

Тези доповідей міжнародних конференцій

Прокопенко О.В., Домашенко М.Д. Стратегії забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 19-21 червня 2012 р.) / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: Вид-во СумДУ. – 2012. – С. 100.

Прокопенко О.В., Кліменко О.В. Стратегії господарської діяльності підприємства у рамках прийняття інвестиційних рішень // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (22-24 червня 2012 р.) / за заг. ред.: О.В. Прокопенко. – Суми: Вид-во СумДУ. – 2012. – С. 118-122.

Прокопенко О.В., Рожкова Є.Ю. Тенденції сприйняття екологічних інновацій на міжнародному ринку // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: тези доповідей Шостої міжнародної науково-практичної конференції (27-29 вересня 2012 р). – Суми: ТОВ «ТД «Папірус». – 2012. – С. 213-215.

Прокопенко О.В., Шкарупа О.В. Розвиток наукової школи економіки природокористування в СумДУ // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, 3-5 квітня 2012 р.) : у 8 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2012. – Т. 1. – С. 10-12.

 

Керівництво написанням тез доповідей міжнародних конференцій

Доля Є.В. Використання бюджетних коштів підприємствами агропромислового комплексу України // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, 3-5 квітня 2012 р.) : у 8 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2012. – Т. 8. – С. 89-91.

Карпенко І.В. Перспективи розвитку золота України // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, 3-5 квітня 2012 р.) : у 8 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2012. – Т. 8. – С. 93–95.

Лаврик Я. М. Функціонування тіньової економіки в Україні // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ (м. Суми, 3-5 квітня 2012 р.) : у 8 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: СумДУ, 2012. – Т. 8. – С. 99–101.