facebook twitter youtube
Ukrainian (UA)Русский (Russian Federation)English (United Kingdom)
vmenublockheader
Навчання за спеціальністю "MEB"

spec

Новини
Практично-орієнтоване навчання студентів спеціальності «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини»

16 травня 2018 р. студенти гр.МЕ-71ан, МЕ-61ан в рамках заходу "День кар’єри ЄС в м. Суми" та з огляду на практично орієнтоване навчання з дисциплін «Основи дипломатії та дипломатичної роботи» та «Економіка транснаціонального криміналу» були проведені зустрічі з першим секретарем, експертом з питань політики децентралізації, секторної реформи Представництва ЄС в Україні Бенедиктом Херрманном, а також заступником голови центру боротьби з корупцією та тіньовою економікою Ю.А. Тарасенко-Баландіною, і радником з питань преси та інформатизації Представництва ЄС в Україні Давидовою В.

Детальніше...
 
Зустріч студентів з директором «Технохім»

10 травня 2018 року відбулася зустріч студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини» з к.е.н., доцентом, директором ТОВ «Технохім» Олефіренком О.М.

Детальніше...
 
Семінар з практиком Трояном А.В.

5 травня студенти спеціальностей Міжнародна економіка та Міжнародні економічні відносини в рамках семінарів з дисциплін Макроекономіка, Макроекономіка ІІ та Макроекономічний аналіз мали змогу поспілкуватися з фахівцем - практиком в галузі макроекономіки та банківської справи Трояном Артемом Володимировичем.

Детальніше...
 

Публікації Прокопенко О.В. – 2013

Підручник

Школа В.Ю., Прокопенко О.В., Кліменко О.В., Ілляшенко С.М. Менеджмент екологічних інновацій // Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс (Основи інноваційного менеджменту) / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД, 2013.

 

Монографія за кордоном

Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Теория и методология прогнозирования жизненного цикла инновации // Entrepreneurship, innovation and knowledge in the management of enterprise: monografia / I. Dudzik-Lewicka, H. Howaniec, W. Waszkielewicz. – Bielsko-Biala: Akademia, ISBN 978-83-63713-46-1, 2013. – P. 75-88. (Республіка Польща)

Prokopenko O., Omelyanenko V., Vernydub N. Integration into the international technology transfer system as a factor of sustainable development of the national economy // Contenporary economic and social problems / Editorial Boad: Jerzy Babiak (chief), Artur Kisiolek and other. – Poznań – Środa Wielkopolska: Wydawnictwo-Drukarnia «KMB-DRUK», ISBN 978-83-928934-8-6, ISBN 978-83-61352-73-0, 2013. – P. 145–155. (Республіка Польща)

 

Монографії

Ильяшенко С.Н., Божкова В.В., Мельник Л.Г., Прокопенко О.В. и др. Научные основы маркетинга инноваций: монография в 3 т. / под ред. д.э.н., профессора С.Н. Ильяшенко. – Сумы: ООО «Печатный дом «Папірус», ISBN 978-966-2787-00-9, 2013.

Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій як передумова екологічної та економічної безпеки підприємства // Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств : монографія. Вип. 2. / За наук. ред. д-ра екон. наук, професора Є.В. Мішеніна. – Харків: ТОВ «ТД «Діса Плюс», ISBN 978-617-706-410-6, 2013. – С. 246–259.

Прокопенко О.В., Кучмійов А.В. Методичні основи оцінки синхронізації процесів забезпечення екологічної безпеки економічної системи // Інновації у маркетингу і менеджменті: монографія / за заг. ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», ISBN 978-966-2787-63-4 (Україна), ISBN 978-83-63649-04-3 (Республіка Польща), 2013. – С. 497–522.

Прокопенко О.В., Омельяненко В.А. Міжнародний фактор забезпечення технологічної безпеки держави / Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., ISBN 978-966-493-732-7, 2013.

 

Стаття у фаховому виданні, що реферується базою Скопус

Прокопенко О.В.,  Касьяненко Т.В. Комплексний підхід до наукового обґрунтування екологічно спрямованого інноваційного розвитку на різних рівнях управління // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 1 (139). – С. 98–105.

 

Статті у закордонних фахових виданнях

Прокопенко О.В., Криворучко Л.Б. Контроллинг процесса обеспечения своевременности возврата валюты в Украину предприятием-резидентом// Контроллинг. – 2013. – № 1(47). – С. 3. (Російська Федерація)

Прокопенко О.В., Криворучко Л.Б. Ранжирование машиностроительных предприятий по уровню целесообразности внедрения контроллинга в систему управления // Основы экономики, управления и права. – № 5 (11). –  ISSN 2305-8641, 2013. – С 45. (Російська Федерація)

Прокопенко О.В., Петрушенко Н.Н. Диалектика экономики и экологии: развитие через управление противоречиями Ярославль: Изд-во Академии Пастухова - Формирование и реализация экологической политики на региональном уровне: материалы VI Всероссийской с междунар. участием научно-практ. конф., 24–25 октября 2013 г. / под науч. ред. Г.А.Фоменко. – Ярославль: Изд-во Академии Пастухова, ISBN 978-5-901771-57-0, 2013. – С. 202-207. (Російська Федерація)

Прокопенко О.В., Петрушенко Н.Н. Факторы воздействия на экономическое развитие на континууме “экологическое противоречие – экологический конфликт” // Научный вестник МГГУ. – ISSN 2218-1458, 2013. – № 11 (44). – С. 205–214. – режим доступу: http://vestnik.msmu.ru/files/2/20131211193201.pdf (Російська Федерація)

Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Менеджмент инноваций в системе обращения с нефтеотходами // Вестник Международного института экономики и права. – ISSN 2220-9387, 2013. – № 4 (13). (Російська Федерація)

Прокопенко О.В., Кучмиёв А.В. Методический подход к оценке синхронизации процессов обеспечения экологической безопасности экономической системы // Основы экономики, управления и права. – ISSN 2305-8641, 2013. – № 3 (9). – С. 99–103. (Російська Федерація)

Прокопенко О.В., Кучмиёв А.В. Стратегии обеспечения экологической безопасности в рамках концепции устойчивого развития // Устойчивое развитие. – 2013. – выпуск 8 – май 2013. – С. 133-136. (Республіка Болгарія)

 

Статті у закордонних виданнях

Прокопенко О.В. Управление развитием отрасли вторичной переработки нефтеотходов // Формирование и реализация экологической политики на региональном уровне: материалы VI Всероссийской с международным участием научно-практической конференции (Ярославль, 24 – 25 октября 2013 г.) / под науч. ред. Г.А. Фоменко – Ярославль: Изд-во Академии Пастухова, ISBN 978-5-901771-57-0, 2013. – С. 336-340. (Російська Федерація)

Прокопенко О.В., Клименко О.В., Школа В.Ю. Оценка экологичности инновационных бизнес-проектов // Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст: сб. науч. статей в 2 ч. Ч. 1 / ГрГУ им. Я. Купали; редкол.: В.С. Фатеев (гл. ред.), Д.В. Примшиц (зам. гл. ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, ISBN 978-985-515-609-4 (ч.1), ISBN 978-985-515-608-7, 2013. (Республіка Білорусь)

Прокопенко О.В., Криворучко Л.Б. Влияние контроллинга валютного контроля на экономическую безопасность предприятия // Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: Материалы XVI-й Международной научно-практической конференции (30 ноября 2012 г., РИУП, г. Рязань). – Рязань, РИУП, 2013. – С. 21–23. (Російська Федерація)

Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Государственное регулирование экологизации инновационного развития // Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: Материалы XVI-й Международной научно-практической конференции (30 ноября 2012 г., РИУП, г. Рязань). – Рязань, РИУП, ISBN 9–882336–044–7 (вып. 16), ISBN 9–882336–069–2, 2013. – С. 10–13. (Російська Федерація)

Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Клименко О.В. Эколого-экономическая диагностика инновационных бизнес-проектов // Современные проблемы управления проектами в инвестиционно-строительной сфере и природопользовании : материалы ІІІ Международной научно-практической конференции. 12 апреля 2013 г. / под ред. В.И. Ресина. – Москва: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», ISBN 978-5-7307-0906-5, 2013. – С. 116-123. (Російська Федерація)

Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Клименко О.В. Эколого-экономическая оценка инновационного бизнес-проекта // Наука и образование ХХI века: материалы VII-й Международной научно-практической конференции (25 октября 2013 г., СТИ, г. Рязань) / Под общей ред. проф. А.Г. Ширяева. – ISBN  978-5-904221-28-7, 2013. (Російська Федерація)

Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Щербаченко В.А. Становление и  развитие экономики знаний // Сборник трудов международной научно-практической конференции «Современные проблемы социально-экономического развития и информатизации: новые вызовы и перспективы». – Кутаиси: «MBM полиграф», 2013. – С. 199–203. (Грузія)

Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Управление развитием системы вторичной переработки нефтеотходов в России и Украине // XXI век: Россия и мир в условиях кардинально меняющегося общества : материалы международной научно-практической конференции. – 2013. (Російська Федерація)

Прокопенко О.В., Марочко С.С. Экономическое обоснование развития предприятий органического сельскохозяйственного производства // Международная научно-практическая конференция "Совершенствование менеджмента организации": сборник материалов конференции (15 мая 2013 г.). - Москва: МГУПИ, 2013. - С. 192-195. (Російська Федерація)

 

Статті у фахових виданнях

Дудкін О.В., Прокопенко О.В. Проблеми поширення практик соціальної відповідальності в Україні // Менеджер: Вісник ДДУУ. Донецьк: ДДУУ. – ISSN 2308-104X, 2013. – №3. – С. 124.

Прокопенко О.В., Петрушенко М.М. Системно-синергетичний підхід до управління екологічними протиріччями на територіальному рівні // Маркетинг і менеджмент інновацій, 2013. – №1. – С. 254–266.

Прокопенко О.В., Кліменко О.В. Управління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах еколого-економічної нестабільності // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. – Донецьк, 2013. – № 4 (46). – С. 365–372.

Прокопенко О.В., Омельяненко В.А. Лізинг як інструмент інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств // Менеджмент і маркетинг інновацій. – 2013. – № 2. – С. 150–158. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2013_2_150_158.pdf

Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Касьяненко В.О. Роль лізингу у системі забезпечення інноваційного розвитку підприємства // Вісник Сумського національного аграрного університету: Сер. “Економіка та менеджмент”. – ISSN 2307-9533, 2013. – № 6 (57). – С. 57–61. 

Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Омельяненко В.А. Аналіз використання міжнародного лізингу в контексті підвищення ефективності трансферу технологій на прикладі агропромислового комплексу // Маркетинг і менеджмент інновацій, ISSN 2218-4511, 2013. – №3. – С. 185.

Прокопенко О.В., Кліменко О.В. Управление инвестиционной деятельностью предприятия в условиях эколого-экономической нестабильности // Научные труды Донецкого национального технического университета. – Донецк, 2013. – № 4 (46). – С. 365–372.

 

Тези доповідей міжнародних конференцій

Прокопенко О.В., Клісіньскі Я.С. (Республіка Польща), Прокопенко М.О. Розвиток концепції євромаркетингу в Україні // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : збірник тез доповідей VІI Міжнародної науково-практичної конференції, 26-28 вересня 2013 р. / Відп. за вип. Ю.М. Гладенко. — Суми : ТОВ "ДД "Папірус", 2013. — С. 237-239.

Прокопенко О.В., Криворучко Л.Б. Гіпотетичність існування певних зон доцільності впровадження контролінгу // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 6-8 вересня 2013 року / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, ISSN 2311-133X, ISBN 978-83-63649-16-6, 2013. – Режим доступу: http://fem.sumdu.edu.ua/images/news/2013-2014/2013-12-31/empd.pdf

Прокопенко О.В. Підбір науково-педагогічних працівників у багатонаціональному університеті // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 3–5 вересня 2013 року / за заг. ред. проф. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, ISSN 2311-1240, ISBN 978-83-63649-12-8, 2013. – С. 90-91. – Режим доступу: http://et.fem.sumdu.edu.ua/images/stories/Conference/Conference-2013/isred.pdf

Прокопенко О.В., Клисиньски Я.С. (Республіка Польща), Велиев А.А., Петраков Е.С. Концепция «4Р» в спортивном маркетинге // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 6-8 вересня 2013 року / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, ISSN 2311-133X , ISBN 978-83-63649-16-6, 2013.  – С. 154-155. – Режим доступу: http://fem.sumdu.edu.ua/images/news/2013-2014/2013-12-31/empd.pdf

Прокопенко О.В., Омельяненко В.А. Аналіз потенціалу міжнародних процесів при скороченні технологічного розриву // за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, ISSN 2311-133X, ISBN 978-83-63649-16-6, 2013. 

Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Управління екологізацією інноваційного розвитку економіки на основі економіко-математичних методів // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня року: у 4 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: Сумський державний університет. – ISSN 2307-6283, 2013. – Т. 2. – С. 188–189.   

Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Омельяненко В.А. Роль міжнародного трансферу високих технологій в процесі формування інноваційної екосистеми // Актуальные вопросы и организационно-правовые основы международного сотрудничества в сфере высоких технологий: материалы VІІІ Международной  научно-практической конференции. – К.: ГП «Укртехинформ», 2013. – С. 121–129.

 

Тези доповідей конференцій

Прокопенко О.В., Марочко С.С. Підвищення якості та міжнародної конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики, 2013, Одеса, Атлант.

Прокопенко О.В., Марочко С.С., Омельяненко В.А. Аналіз інноваційного аспекту процесів // Збірка матеріалів Днів теорії та практики інвестування: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених [Сучасні проблеми управління інвестиційною та інноваційною діяльністю], (Донецьк, 28 березня 2013 р.). – Донецьк: ДВНЗ “ДонНТУ”, 2013.

Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Омельяненко В.А. Роль міжнародного трансферу високих технологій в процесів формування інноваційної екосистем // Трансфер технологій та інновації: конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток: метеріали та доповіді VІІ форуму (Київ, 24-25 жовтня 2013). – Київ, 2013.

Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Оцінка інноваційних бізнес-проектів у контексті глобалізації економіки // Збірка матеріалів Днів теорії та практики інвестування: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Сучасні проблеми управління інвестиційною та інноваційною діяльністю» (Донецьк, 28 – 29 березня 2013 р.) / За заг. ред. д.е.н., проф. В.М. Хобти – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. – С. 382-385.

Прокопенко О.В., Касьяненко Т.В. Управління екологічно спрямованим інноваційним розвитком // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і  молодих вчених "Сучасні проблеми управління інвестиційною та інноваційною діяльністю" / За заг. ред. д.е.н., проф. В.М. Хобти. – Донецьк: ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. – C. 98–100.

Прокопенко О.В., Криворучко Л.Б. Мультипликативный результат от внедрения контроллинга в управление внешнеэкономической деятельностью предприятия // III международный Конгресс по контроллингу. – 2013. 

Прокопенко О.В., Шевченко Г.М., Петрушенко М.М. Сумісна соціальна відповідальність як форма розв’язання протиріч сталого розвитку національної економіки // Політика корпоративної соціальної відповідальності в контексті сталого соціально-економічного розвитку: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (секція 2). Донецьк, 5-6 грудня 2013 р. / Донецький державний університет управління: Донецьк: ДонДУУ, 2013. – С. 193–194.

 

Керівництво написанням тез доповідей міжнародних конференцій

Велиев А.А. Становление спортивного маркетинга в Украине // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 3–5 вересня 2013 року / за заг. ред. проф. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, ISSN 2311-1240, ISBN 978-83-63649-12-8, 2013. - С. 100-101.