facebook twitter youtube
Ukrainian (UA)Русский (Russian Federation)English (United Kingdom)
vmenublockheader
Навчання за спеціальністю "MEB"

spec

Новини
Торгова гра для школярів з тематики: «Міжнародна торгівля»

Працівниками кафедри економічної теорії, для учнів Малої Академії Наук проводилась всесвітньо відома міжнародна торгова гра з тематики: «Міжнародна торгівля».

Детальніше...
 
Міжнародне стажування в Ізраїлі

Частину літньої відпустки 2017 р. представники академічного середовища України, Білорусі та Польщі – від студентів до відомих професорів та ректорів університетів, а також суспільних організацій Ізраїлю присвятили стажуванню на тему “International Economic Relations of Israel”, отримавши 30 годин лекційного спілкування з представниками Кнесету, Міністерства іноземних справ, Міністерства енергетики та Посольства України.

Детальніше...
 
Зустріч студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини» із представниками Jabil Circuit, Inc.

22 вересня студенти спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини» зустрілися із представниками однієї із найбільших компаній, що спеціалізуються на контрактному виробництві – Jabil Circuit, Inc.

Детальніше...
 

Публікації Прокопенко О.В. – 2013

Підручник

Школа В.Ю., Прокопенко О.В., Кліменко О.В., Ілляшенко С.М. Менеджмент екологічних інновацій // Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс (Основи інноваційного менеджменту) / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД, 2013.

 

Монографія за кордоном

Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Теория и методология прогнозирования жизненного цикла инновации // Entrepreneurship, innovation and knowledge in the management of enterprise: monografia / I. Dudzik-Lewicka, H. Howaniec, W. Waszkielewicz. – Bielsko-Biala: Akademia, ISBN 978-83-63713-46-1, 2013. – P. 75-88. (Республіка Польща)

Prokopenko O., Omelyanenko V., Vernydub N. Integration into the international technology transfer system as a factor of sustainable development of the national economy // Contenporary economic and social problems / Editorial Boad: Jerzy Babiak (chief), Artur Kisiolek and other. – Poznań – Środa Wielkopolska: Wydawnictwo-Drukarnia «KMB-DRUK», ISBN 978-83-928934-8-6, ISBN 978-83-61352-73-0, 2013. – P. 145–155. (Республіка Польща)

 

Монографії

Ильяшенко С.Н., Божкова В.В., Мельник Л.Г., Прокопенко О.В. и др. Научные основы маркетинга инноваций: монография в 3 т. / под ред. д.э.н., профессора С.Н. Ильяшенко. – Сумы: ООО «Печатный дом «Папірус», ISBN 978-966-2787-00-9, 2013.

Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій як передумова екологічної та економічної безпеки підприємства // Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств : монографія. Вип. 2. / За наук. ред. д-ра екон. наук, професора Є.В. Мішеніна. – Харків: ТОВ «ТД «Діса Плюс», ISBN 978-617-706-410-6, 2013. – С. 246–259.

Прокопенко О.В., Кучмійов А.В. Методичні основи оцінки синхронізації процесів забезпечення екологічної безпеки економічної системи // Інновації у маркетингу і менеджменті: монографія / за заг. ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», ISBN 978-966-2787-63-4 (Україна), ISBN 978-83-63649-04-3 (Республіка Польща), 2013. – С. 497–522.

Прокопенко О.В., Омельяненко В.А. Міжнародний фактор забезпечення технологічної безпеки держави / Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., ISBN 978-966-493-732-7, 2013.

 

Стаття у фаховому виданні, що реферується базою Скопус

Прокопенко О.В.,  Касьяненко Т.В. Комплексний підхід до наукового обґрунтування екологічно спрямованого інноваційного розвитку на різних рівнях управління // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 1 (139). – С. 98–105.

 

Статті у закордонних фахових виданнях

Прокопенко О.В., Криворучко Л.Б. Контроллинг процесса обеспечения своевременности возврата валюты в Украину предприятием-резидентом// Контроллинг. – 2013. – № 1(47). – С. 3. (Російська Федерація)

Прокопенко О.В., Криворучко Л.Б. Ранжирование машиностроительных предприятий по уровню целесообразности внедрения контроллинга в систему управления // Основы экономики, управления и права. – № 5 (11). –  ISSN 2305-8641, 2013. – С 45. (Російська Федерація)

Прокопенко О.В., Петрушенко Н.Н. Диалектика экономики и экологии: развитие через управление противоречиями Ярославль: Изд-во Академии Пастухова - Формирование и реализация экологической политики на региональном уровне: материалы VI Всероссийской с междунар. участием научно-практ. конф., 24–25 октября 2013 г. / под науч. ред. Г.А.Фоменко. – Ярославль: Изд-во Академии Пастухова, ISBN 978-5-901771-57-0, 2013. – С. 202-207. (Російська Федерація)

Прокопенко О.В., Петрушенко Н.Н. Факторы воздействия на экономическое развитие на континууме “экологическое противоречие – экологический конфликт” // Научный вестник МГГУ. – ISSN 2218-1458, 2013. – № 11 (44). – С. 205–214. – режим доступу: http://vestnik.msmu.ru/files/2/20131211193201.pdf (Російська Федерація)

Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Менеджмент инноваций в системе обращения с нефтеотходами // Вестник Международного института экономики и права. – ISSN 2220-9387, 2013. – № 4 (13). (Російська Федерація)

Прокопенко О.В., Кучмиёв А.В. Методический подход к оценке синхронизации процессов обеспечения экологической безопасности экономической системы // Основы экономики, управления и права. – ISSN 2305-8641, 2013. – № 3 (9). – С. 99–103. (Російська Федерація)

Прокопенко О.В., Кучмиёв А.В. Стратегии обеспечения экологической безопасности в рамках концепции устойчивого развития // Устойчивое развитие. – 2013. – выпуск 8 – май 2013. – С. 133-136. (Республіка Болгарія)

 

Статті у закордонних виданнях

Прокопенко О.В. Управление развитием отрасли вторичной переработки нефтеотходов // Формирование и реализация экологической политики на региональном уровне: материалы VI Всероссийской с международным участием научно-практической конференции (Ярославль, 24 – 25 октября 2013 г.) / под науч. ред. Г.А. Фоменко – Ярославль: Изд-во Академии Пастухова, ISBN 978-5-901771-57-0, 2013. – С. 336-340. (Російська Федерація)

Прокопенко О.В., Клименко О.В., Школа В.Ю. Оценка экологичности инновационных бизнес-проектов // Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст: сб. науч. статей в 2 ч. Ч. 1 / ГрГУ им. Я. Купали; редкол.: В.С. Фатеев (гл. ред.), Д.В. Примшиц (зам. гл. ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, ISBN 978-985-515-609-4 (ч.1), ISBN 978-985-515-608-7, 2013. (Республіка Білорусь)

Прокопенко О.В., Криворучко Л.Б. Влияние контроллинга валютного контроля на экономическую безопасность предприятия // Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: Материалы XVI-й Международной научно-практической конференции (30 ноября 2012 г., РИУП, г. Рязань). – Рязань, РИУП, 2013. – С. 21–23. (Російська Федерація)

Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Государственное регулирование экологизации инновационного развития // Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: Материалы XVI-й Международной научно-практической конференции (30 ноября 2012 г., РИУП, г. Рязань). – Рязань, РИУП, ISBN 9–882336–044–7 (вып. 16), ISBN 9–882336–069–2, 2013. – С. 10–13. (Російська Федерація)

Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Клименко О.В. Эколого-экономическая диагностика инновационных бизнес-проектов // Современные проблемы управления проектами в инвестиционно-строительной сфере и природопользовании : материалы ІІІ Международной научно-практической конференции. 12 апреля 2013 г. / под ред. В.И. Ресина. – Москва: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», ISBN 978-5-7307-0906-5, 2013. – С. 116-123. (Російська Федерація)

Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Клименко О.В. Эколого-экономическая оценка инновационного бизнес-проекта // Наука и образование ХХI века: материалы VII-й Международной научно-практической конференции (25 октября 2013 г., СТИ, г. Рязань) / Под общей ред. проф. А.Г. Ширяева. – ISBN  978-5-904221-28-7, 2013. (Російська Федерація)

Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Щербаченко В.А. Становление и  развитие экономики знаний // Сборник трудов международной научно-практической конференции «Современные проблемы социально-экономического развития и информатизации: новые вызовы и перспективы». – Кутаиси: «MBM полиграф», 2013. – С. 199–203. (Грузія)

Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Управление развитием системы вторичной переработки нефтеотходов в России и Украине // XXI век: Россия и мир в условиях кардинально меняющегося общества : материалы международной научно-практической конференции. – 2013. (Російська Федерація)

Прокопенко О.В., Марочко С.С. Экономическое обоснование развития предприятий органического сельскохозяйственного производства // Международная научно-практическая конференция "Совершенствование менеджмента организации": сборник материалов конференции (15 мая 2013 г.). - Москва: МГУПИ, 2013. - С. 192-195. (Російська Федерація)

 

Статті у фахових виданнях

Дудкін О.В., Прокопенко О.В. Проблеми поширення практик соціальної відповідальності в Україні // Менеджер: Вісник ДДУУ. Донецьк: ДДУУ. – ISSN 2308-104X, 2013. – №3. – С. 124.

Прокопенко О.В., Петрушенко М.М. Системно-синергетичний підхід до управління екологічними протиріччями на територіальному рівні // Маркетинг і менеджмент інновацій, 2013. – №1. – С. 254–266.

Прокопенко О.В., Кліменко О.В. Управління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах еколого-економічної нестабільності // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. – Донецьк, 2013. – № 4 (46). – С. 365–372.

Прокопенко О.В., Омельяненко В.А. Лізинг як інструмент інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств // Менеджмент і маркетинг інновацій. – 2013. – № 2. – С. 150–158. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2013_2_150_158.pdf

Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Касьяненко В.О. Роль лізингу у системі забезпечення інноваційного розвитку підприємства // Вісник Сумського національного аграрного університету: Сер. “Економіка та менеджмент”. – ISSN 2307-9533, 2013. – № 6 (57). – С. 57–61. 

Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Омельяненко В.А. Аналіз використання міжнародного лізингу в контексті підвищення ефективності трансферу технологій на прикладі агропромислового комплексу // Маркетинг і менеджмент інновацій, ISSN 2218-4511, 2013. – №3. – С. 185.

Прокопенко О.В., Кліменко О.В. Управление инвестиционной деятельностью предприятия в условиях эколого-экономической нестабильности // Научные труды Донецкого национального технического университета. – Донецк, 2013. – № 4 (46). – С. 365–372.

 

Тези доповідей міжнародних конференцій

Прокопенко О.В., Клісіньскі Я.С. (Республіка Польща), Прокопенко М.О. Розвиток концепції євромаркетингу в Україні // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : збірник тез доповідей VІI Міжнародної науково-практичної конференції, 26-28 вересня 2013 р. / Відп. за вип. Ю.М. Гладенко. — Суми : ТОВ "ДД "Папірус", 2013. — С. 237-239.

Прокопенко О.В., Криворучко Л.Б. Гіпотетичність існування певних зон доцільності впровадження контролінгу // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 6-8 вересня 2013 року / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, ISSN 2311-133X, ISBN 978-83-63649-16-6, 2013. – Режим доступу: http://fem.sumdu.edu.ua/images/news/2013-2014/2013-12-31/empd.pdf

Прокопенко О.В. Підбір науково-педагогічних працівників у багатонаціональному університеті // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 3–5 вересня 2013 року / за заг. ред. проф. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, ISSN 2311-1240, ISBN 978-83-63649-12-8, 2013. – С. 90-91. – Режим доступу: http://et.fem.sumdu.edu.ua/images/stories/Conference/Conference-2013/isred.pdf

Прокопенко О.В., Клисиньски Я.С. (Республіка Польща), Велиев А.А., Петраков Е.С. Концепция «4Р» в спортивном маркетинге // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 6-8 вересня 2013 року / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, ISSN 2311-133X , ISBN 978-83-63649-16-6, 2013.  – С. 154-155. – Режим доступу: http://fem.sumdu.edu.ua/images/news/2013-2014/2013-12-31/empd.pdf

Прокопенко О.В., Омельяненко В.А. Аналіз потенціалу міжнародних процесів при скороченні технологічного розриву // за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, ISSN 2311-133X, ISBN 978-83-63649-16-6, 2013. 

Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Управління екологізацією інноваційного розвитку економіки на основі економіко-математичних методів // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня року: у 4 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: Сумський державний університет. – ISSN 2307-6283, 2013. – Т. 2. – С. 188–189.   

Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Омельяненко В.А. Роль міжнародного трансферу високих технологій в процесі формування інноваційної екосистеми // Актуальные вопросы и организационно-правовые основы международного сотрудничества в сфере высоких технологий: материалы VІІІ Международной  научно-практической конференции. – К.: ГП «Укртехинформ», 2013. – С. 121–129.

 

Тези доповідей конференцій

Прокопенко О.В., Марочко С.С. Підвищення якості та міжнародної конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики, 2013, Одеса, Атлант.

Прокопенко О.В., Марочко С.С., Омельяненко В.А. Аналіз інноваційного аспекту процесів // Збірка матеріалів Днів теорії та практики інвестування: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених [Сучасні проблеми управління інвестиційною та інноваційною діяльністю], (Донецьк, 28 березня 2013 р.). – Донецьк: ДВНЗ “ДонНТУ”, 2013.

Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Омельяненко В.А. Роль міжнародного трансферу високих технологій в процесів формування інноваційної екосистем // Трансфер технологій та інновації: конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток: метеріали та доповіді VІІ форуму (Київ, 24-25 жовтня 2013). – Київ, 2013.

Прокопенко О.В., Школа В.Ю. Оцінка інноваційних бізнес-проектів у контексті глобалізації економіки // Збірка матеріалів Днів теорії та практики інвестування: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Сучасні проблеми управління інвестиційною та інноваційною діяльністю» (Донецьк, 28 – 29 березня 2013 р.) / За заг. ред. д.е.н., проф. В.М. Хобти – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. – С. 382-385.

Прокопенко О.В., Касьяненко Т.В. Управління екологічно спрямованим інноваційним розвитком // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і  молодих вчених "Сучасні проблеми управління інвестиційною та інноваційною діяльністю" / За заг. ред. д.е.н., проф. В.М. Хобти. – Донецьк: ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. – C. 98–100.

Прокопенко О.В., Криворучко Л.Б. Мультипликативный результат от внедрения контроллинга в управление внешнеэкономической деятельностью предприятия // III международный Конгресс по контроллингу. – 2013. 

Прокопенко О.В., Шевченко Г.М., Петрушенко М.М. Сумісна соціальна відповідальність як форма розв’язання протиріч сталого розвитку національної економіки // Політика корпоративної соціальної відповідальності в контексті сталого соціально-економічного розвитку: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (секція 2). Донецьк, 5-6 грудня 2013 р. / Донецький державний університет управління: Донецьк: ДонДУУ, 2013. – С. 193–194.

 

Керівництво написанням тез доповідей міжнародних конференцій

Велиев А.А. Становление спортивного маркетинга в Украине // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 3–5 вересня 2013 року / за заг. ред. проф. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, ISSN 2311-1240, ISBN 978-83-63649-12-8, 2013. - С. 100-101.