facebook twitter youtube
Ukrainian (UA)Русский (Russian Federation)English (United Kingdom)
vmenublockheader
Навчання за спеціальністю "MEB"

spec

Новини
Практично-орієнтоване навчання студентів спеціальності «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини»

16 травня 2018 р. студенти гр.МЕ-71ан, МЕ-61ан в рамках заходу "День кар’єри ЄС в м. Суми" та з огляду на практично орієнтоване навчання з дисциплін «Основи дипломатії та дипломатичної роботи» та «Економіка транснаціонального криміналу» були проведені зустрічі з першим секретарем, експертом з питань політики децентралізації, секторної реформи Представництва ЄС в Україні Бенедиктом Херрманном, а також заступником голови центру боротьби з корупцією та тіньовою економікою Ю.А. Тарасенко-Баландіною, і радником з питань преси та інформатизації Представництва ЄС в Україні Давидовою В.

Детальніше...
 
Зустріч студентів з директором «Технохім»

10 травня 2018 року відбулася зустріч студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини» з к.е.н., доцентом, директором ТОВ «Технохім» Олефіренком О.М.

Детальніше...
 
Семінар з практиком Трояном А.В.

5 травня студенти спеціальностей Міжнародна економіка та Міжнародні економічні відносини в рамках семінарів з дисциплін Макроекономіка, Макроекономіка ІІ та Макроекономічний аналіз мали змогу поспілкуватися з фахівцем - практиком в галузі макроекономіки та банківської справи Трояном Артемом Володимировичем.

Детальніше...
 

Публікації Прокопенко О.В. – 2014

Підручник

Ілляшенко С.М. (п. 6.3), Прокопенко О.В., Кліменко О.В., Школа В.Ю. Менеджмент екологічних інновацій (розділ 6) // Управління інноваційною діяльністю : Підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. Ілляшенка С.М. – Суми: Університетська книга, ISBN 978-966-680-726-0, 2014. – С. 277–337.

Прокопенко О.В. Мотивація інноваційної діяльності (розділ 11) // Управління інноваційною діяльністю : Підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. Ілляшенка С.М. – Суми: Університетська книга, ISBN 978-966-680-726-0, 2014. – С. 605–633.


Монографії за кордоном

Cebula J. (Республіка Польща), Prokopenko О., Pimonenko Т. Potencjał substratów do produkcji biogazu na Ukrainie i w Polsce // Problemy produkcji energii odnawialnej, w tym biogazu. Monografia. Redakcja naukowa: Wacław Romaniuk, Halina Jankowska-Huflejt. – Falenty – Warszawa: Wydawnictwo ITP, ISBN 978-83-62416-76-9, 2014. (Республіка Польща)

Prokopenko О., Omelyanenko V. Analysis of characteristics of technology marketing in high-tech industry (case of space industry) // The contemporary problems of management – value-based marketing, social responsibility and other factors in process of development – micro, meso and macro aspect / Scientific Editorial: H. Howaniec, W. Waszkielewicz. – Bielsko-Biala: University of Bielsko-Biala, ISBN 978-83-63713-77-5, 2014. – С. 125-137. (Республіка Польща)

Прокопенко О.В., Омельяненко В.А. Аналіз особливостей використання потенціалу глобальної інноваційної системи для розвитку приладобудування // Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation – Collective monograph – Vol. 1. Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, ISBN 978-3-00-047714-4, 2014. – P. 207–214. (Німеччина)

Устойчивое развитие предприятия, региона, общества: инновационные подходы к обеспечению : монография / Прокопенко О.В., Александров И.А., Андреева Н.Н. и др.; под общ. ред. д-ра экон. наук, профессора О. В. Прокопенко. – Ruda Śląska : «Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium», ISBN 878-83-63649-29-8, 2014. – 480 с. (Республіка Польща)


Монографії

Марочко С.С., Прокопенко О.В. Інноваційно-технологічні напрями фінансової системи регіону: інвестиції у сільськогосподарське виробництво // Фінансова система регіонів: проблеми та перспективи : монографія / Богдан Н.І., Віленчук О.М., Дейнеко Л.В. та ін.; за заг. ред. А.Б. Кондрашихіна, В.К Присяжнюка. – К., ISBN 978-966-2341-09-6, 2014. – С. 473–486.

Прокопенко О.В., Домашенко М.Д., Кучмійов А.В., Троян М.Ю., Школа В.Ю. Методичний підхід до вибору інструментів забезпечення екологічної безпеки економічної системи // Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком : монографія / за ред. д.е.н., проф. Ілляшенка С.М. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», ISBN 978-966-2787-51-1, 2014. – С. 403–417.

Прокопенко О.В., Петрушенко М.М. Чинники безпеки та ризику при оцінці еколого-економічних конфліктів // Економічна безпека держави: стратегія, енергетика, інформаційні технології («Недінські читання – 2014») : монографія / [Мунтіян В.І., Прокопенко О.В., Петрушенко М.М. та ін.]; за наук. ред. д.т.н., проф. Лук'яненко С.О., к.е.н., доц. Караєвої Н.В. – К.: Видавництво ООО «Юрка Любченка», ISBN 978-617-7221-07-3, 2014. – С. 52–60.


Стаття у фаховому виданні, що реферується базою Скопус

Prokopenko O., Kysly V., Shevchenko H. Peculiarities of the natural resources economic estimation under the transformational conditions // Economic Annals­XXI (Економічний часопис­ХХІ). – 2014. – № 07-08 (1). – P. 40–43. – Режим доступу: http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=8cb815ba-e3f7-4c04-856c-a84e9ac1a741

Prokopenko O., Omelyanenko V., Eremenko Y. (Російська Федерація). Role of international factor in innovation ecosystem formation // Economic annals – ХХІ (Економічний часопис – ХХІ). – ISSN 1728-6220, 2014. – № 3–4 (2). – P. 4–7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=6e776e1c-e0f1-4281-8df3-206dd395c470

Прокопенко О.В., Домашенко М.Д., Школа В.Ю. Management features of economic security of foreign economic activity of Ukrainian machine-building enterprises // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 10 (160). – С. 188-194.


Статті у закордонних фахових виданнях

Nekrasenko L.,Prokopenko O., Konchakovskiy Ye. Carbon footprint of Ukraine, its dynamics and prediction // Sustainable development. – 2014. – № 19 (july). – P. 64–68. – Режим доступу: http://www.sd-journal.org/sites/default/files/nekrasenko_19-07-2014.pdf (Республіка Болгарія)

Prokopenko O.V., Shkola V.Y., Shcherbachenko V.O. The shifting asset base and the rise of the new economy // Предприемачество. – 2014 (година ІІ). – № 1–2. – С. 6–11. (Республіка Болгарія)

Прокопенко О., Денисова И. Реализация принципов устойчивого развития в формировании и продвижении устойчивого туристского продукта // Устойчивое развитие. – 2014. – № 17 (март). – С. 5–9. – Режим доступу: http://www.sd-journal.org/sites/default/files/2014_march_17_0.pdf (Республіка Болгарія)


Стаття у закордонному виданні

Прокопенко О.В., Омельяненко В.А. Институциональное обеспечение развития экономики космической деятельности // Экономическая теория в ХХІ веке: поиск эффективных механизмов хозяйствования: Материалы международной научно-практической конференции (Новополоцк, 23–24 октября 2014 г.). В двух частях / Под общей редакцией кандидата экономических наук, доцента И. В. Зеньковой. – Новополоцк: ПГУ, 2014. – Ч. 1. – С. 32–36. (Республіка Білорусь)


Статті у фахових виданнях

Prokopenko O.V., Shkola V.Yu. Economic and organizational institutional grounds of the environmental management // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 3. – С. 197–205. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2014_3_197_205.pdf

Прокопенко О.В., Шипуліна Ю.С. Мотивація персоналу та інноваційна культура підприємства // Маркетинг: теорія і практика. – 2014. – № 21. – С. 134–142.

Prokopenko O.V., Shkola V.Y., Domashenko M.D., Prokopenko M.O. The theory and methods for investigation of the processes synchronized dealing with ecological safety within economic system // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 4. – С. 182–191. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2014_4_182_191_0.pdf


Статті

Prokopenko O.V., Zhekov Zh. (Республіка Болгарія), Omelyanenko V.A. International dimension of technological aspect of space economy // Economic processes management. – ISSN 2311–6293, 2014. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/2014_2_2/

Прокопенко О.В., Омельяненко В.А. Аналіз основних складових стратегії формування національної інноваційної екосистеми // Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи [зб. наук. пр. Інституту глобальних стратегій управління / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького] (Серія : «Громадянське суспільство» Вип. 8). – Острог, ІГСУ, Видавництво НаУ «Острозька академія», 2014. – С. 76–84.


Тези доповідей міжнародних конференцій

Prokopenko O., Cebula J. (Республіка Польща), Pimonenko T. Promotion of master's program «Environmental protection» for sustainable development // Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу : збірник тез доповідей VШІI Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 вересня 2014 р. – Суми: ТОВ «ДД «Папірус». – C. 140–141. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B-7SyrIhVad6SGd2Y3NkMkdWNkU/view?pli=1

Прокопенко О.В., Омельяненко В.А. Аналіз впливу стандартизації на розвиток та енергозбереження в космічній галузі // Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 10–12 грудня 2014 р. – Кременчук: КрНУ, ISSN 2310-4503, 2014. – С. 178-179.

Прокопенко О.В., Омельяненко В.А. Еволюційний підхід до аналізу національних інноваційних систем // Международная научная конференция MicroCAD : Секція №16 – Сучасні технології в економіці та менеджменті. – НТУ "ХПИ", 2014. - С. 200. – Режим доступу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2014/S16/p200-p200.pdf

Прокопенко О.В., Божкова В.В. Мотивація діяльності науково-педагогічних працівників для досягнення цілей ВНЗ Організація діяльності випускової кафедри в умовах інтеграції освіти // Збірник матеріалів круглого столу у рамках VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України», м. Київ, 25 вересня 2014 р. / Редакція Г.В. Онкович, А. Б. Кондрашихін, І. М. Мельникова, В. Є. Виноградова. – К.: Інститут вищої освіти НАПН України, 2015. – С. 80–81.

Прокопенко О.В., Марочко С.С., Омельяненко В.А. Трансфер енергозберігаючих технологій в АПК // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 27 листопада 2014 року / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: Сумський державний університет. – ISSN 2311-1240 (Україна), ISBN 978-83-63649-68-5 (Республіка Польща), 2014. – С. 107–108.

Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Домашенко М.Д. Методичні підходи до вибору каналів розповсюдження реклами // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, ISBN 978-617-607-663-6, 2014. – С. 300–301.

Прокопенко О.В., Домашенко М.Д., Юсупова М.Ф. Експортний потенціал аграрного сектору національної економіки // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 20 листопада 2014 року / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: Сумський державний університет. – ISSN 2311-133Х (Україна), ISBN 978-83-63649-64-7 (Республіка Польща), 2014. – С. 34–35.

Прокопенко О.В., Мирчев А.Б. (Республіка Болгарія), Колева Д.И. (Республіка Болгарія) Информационный менеджмент предприятия: человеческий фактор и информационная культура // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 року: у 2 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. – Суми: Сумський державний університет. – ISSN 2307-6283 (Україна), ISBN 978-83-63649-48-7 (Республіка Польща), 2014. – Т. 1. – С. 273–274.

Прокопенко О.В., Шипуліна Ю.С. Мотивація процесів формування і розвитку інноваційної культури // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 року: у 2 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. – Суми: Сумський державний університет. – ISSN 2307-6283 (Україна), ISBN 978-83-63649-48-7 (Республіка Польща), 2014. – Т. 1. – С. 121–123. – Режим доступу: http://fem.sumdu.edu.ua/images/news/2013-2014/2014-06-23/epsd2014_1.pdf

 

Керівництво написанням тез доповідей міжнародних конференцій (студенти АТГ і СумДУ)

Будзовска К. (Республіка Польща), Биленко В. (другий керівник – Лабащук М.С., Республіка Польща) Экономические убытки Польши в связи с политическими событиями в Украине в 2014 году // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 року: у 2 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. – Суми: Сумський державний університет. – ISSN 2307-6283 (Україна), ISBN 978-83-63649-48-7 (Республіка Польща), 2014. – Т. 1. – С. 77–78.

Копчиньска П. (Республіка Польща), Вакарчук В.В. (другий керівник – Лабащук М.С., Республіка Польща) Анализ туристического бизнеса Украины и Российской федерации // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 року: у 2 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. – Суми: Сумський державний університет. – ISSN 2307-6283 (Україна), ISBN 978-83-63649-48-7 (Республіка Польща), 2014. – Т. 1. – С. 89–97.