facebook twitter youtube
Ukrainian (UA)Русский (Russian Federation)English (United Kingdom)
vmenublockheader
Навчання за спеціальністю "MEB"

spec

Новини
Торгова гра для школярів з тематики: «Міжнародна торгівля»

Працівниками кафедри економічної теорії, для учнів Малої Академії Наук проводилась всесвітньо відома міжнародна торгова гра з тематики: «Міжнародна торгівля».

Детальніше...
 
Міжнародне стажування в Ізраїлі

Частину літньої відпустки 2017 р. представники академічного середовища України, Білорусі та Польщі – від студентів до відомих професорів та ректорів університетів, а також суспільних організацій Ізраїлю присвятили стажуванню на тему “International Economic Relations of Israel”, отримавши 30 годин лекційного спілкування з представниками Кнесету, Міністерства іноземних справ, Міністерства енергетики та Посольства України.

Детальніше...
 
Зустріч студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини» із представниками Jabil Circuit, Inc.

22 вересня студенти спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини» зустрілися із представниками однієї із найбільших компаній, що спеціалізуються на контрактному виробництві – Jabil Circuit, Inc.

Детальніше...
 

Публікації Прокопенко О.В. – 2015

Навчальні посібники за кордоном

Прокопенко О.В., Осик Ю.И. Экологический маркетинг : Учеб. пособие // Караганда: Изд-во КарГУ, ISBN 978-9965-39-278-8, 2015. – 208 с. (Республіка Казахстан)

Прокопенко О.В., Осик Ю.И. Экологиялық маркетинг : Оқу құралы // Қарағанды: ҚарМУ баспасы, ISBN 978-9965-39-286-3, 2015. – 210 бет. (Республіка Казахстан)

Prokopenko O.V., Ossik Yu.I. Green marketing : Teaching manual // Karaganda: KSU Publishing House, ISBN 978-9965-39-290-0, 2015. – 187 p. (Республіка Казахстан)

 

Монографії за кордоном

Prokopenko O., Shkola V., Shcherbachenko V. Paradigm of the intellectual capital estimation at the microlevel // Człowiek wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / pod redkacją Stanisława Ciupki, Agnieszki Knap-Stefaniuk, Aleksandra Sapińskiego. - Karków-Łodygowice : Wydawnictwo Scriptum (Республіка Польща)

Prokopenko O., Omelyanenko V. Features of education model in the transition to high-tech economy // Problemy i uwarunkowania samorządności terytorialnej / Redakcja Iwona Kłóska. – Ruda Śląska : Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, ISBN 978-83-63649-60-9, 2015. – P.327–342. (Республіка Польща)

Prokopenko O., Troian M. Methodic approach to prognosticate enterprise-consumer's behavioral reaction to its involvement level change after communicative effect // Current problems in management / Edit by: A. Barcik, H. Howaniec, Z. Malara. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, ISBN 978-83-65182-15-9, 2015. – P. 289–302. (Республіка Польща)

 

Монографії

Прокопенко О.В. Психологические методы ориентирования потребителя на экоатрибутивное потребление // Методы решения экологических проблем : монографія : в 7 томах. Т. 4 /Экологические вызовы и экономические возможности / под ред. д-ра экон. наук., проф. Л.Г. Мельника, канд. экон. наук, доц. О.А. Лукаш. – Сумы: Сумский государственный университет, ISBN 978-966-657-540-4, ISBN 978-966-657-541-1 (Том 4), 2015. – С. 259–272. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/38112/1/MREP4.pdf

Прокопенко О.В., Домашенко М.Д., Школа В.Ю. Забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств машинобудівної галузі // Економічна безпека територіально-виробничих комплексів: енергетика, екологія, інформаційні технології : монографія / Коцко Т.А., Чеховська М.М., Лісовські О.Л. [та ін.] ; за наук. ред. д.т.н., проф. Лук'яненка С.О., к.е.н., доц. Караєвої Н.В. – Київ: «МП Леся» , ISBN 978-966-7166-34-2, 2015. – С. 69–73.

Прокопенко О.В., Петрушенко М.М., Шевченко Г.М. Механізм регулювання еколого-економічних протиріч розвитку національної економіки на основі оптимального розподілу ресурсів // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2015: колективна монографія [Акулов-Муратов В.В., Алимов О.М., Андерсон В.Н., Андрєєва Н. М. та ін. ] / НАН України, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»; НТУУ «Київський політехнічний інститут»; Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України; Інститут економіко-правових досліджень НАН України; Вища економіко-гуманітарна школа; Міжнародна асоціація сталого розвитку / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси, 2015. – С. 271–278.

 

Стаття у фаховому виданні, що реферується базою Скопус

Nekrasenko L.A., Prokopenko O.V., Aranchiy V.I. Carbon tax as an instrument of environmental management in Ukraine // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 3 (165). – С. 169-202.

 

Статті у закордонних фахових виданнях

Nekrasenko L., Prokopenko O. The Economic Valuation of Carbon Footprint // Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management. – ISSN 2255-9604, e-ISSN 2255-6971, 2015. – Vol. 3. (Латвійська Республіка)

Prokopenko O., Omelyanenko V. Innovation systems and networks internationalization // Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management. – ISSN 2255-9604, e-ISSN 2255-6971, 2015. – Vol. 3. (Латвійська Республіка)

Прокопенко О.В., Мареха И.С. Глобальная экономика как эколого-культурное пространство: инновационно-оптимизационный аспект // Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст : сб. науч. ст. В 2 ч. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: М.Е. Карпицкая (гл. ред.), С.Е. Витун (зам. гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, ISBN 978-985-515-926-2 (ч. 1), ISBN 978-985-515-925-5, 2015. – Ч. 1. – С. 296–303. (Республіка Білорусь)

 

Статті у закордонних виданнях

Prokopenko O., Omelyanenko V. Networks in region technology transfer system development // Scientific conference on economics and entrepreneurship SCEE'2015: proceedings of 56th International Riga Technical University conference. – Riga, ISBN 978-9934-8275-3-2, ISSN 2256-0866, 2015. – С. 232–233. – Режим доступу: http://ievf.rtu.lv/content/view/2907/1666/lang,lv/ (Латвійська Республіка)

Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Олефиренко О.М., Домашенко М.Д. Реформирование теплоэнергетической системы в Украине // Земля, труд и капитал: трансформация факторов производства в новой экономике. Вызовы и решения : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 150-летию К.К. Незабытовского, 27 июня 2015 г. – Витебск: ООО «Центр ЭСТИС», 2015. – С. 34–38. (Республіка Білорусь)

Bozhkova V.V., Prokopenko O.V., Prokopenko M.O Usage of patriotic motives in promotion of products in markets // Economic processes management. – ISSN 2311–6293, 2015. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/2015_4_9/

Prokopenko O., Shkola V., Domashenko M. Synchronization of the economic system development and provision of its ecologic security [Internet source] // Alternative. – ISSN1829-2828, 2015. – № 4 (October – December). – P. 231–236. Вірменія.

 

Статті у фахових виданнях

Bohdziewicz J. (Республіка Польща), Cebula J. (Республіка Польща), Piotrowski K. (Республіка Польща), Prokopenko O., Sakiewicz P. (Республіка Польща), Sołtys J. (Республіка Польща) Application of the Halloysite-Based Sorbent for Agricultural Biogas Purification and Elongation of the Internal Combustion Engine Life // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Техніка та енергетика АПК». – ISSN 2222-8594, 2015. – № 9. – Ч. 1. – C. 25–31.

Prokopenko O.V., Petrushenko M.M., Shevchenko H.M. Categories of risk and damage in context of innovative ecological-economic activity's theoretical analysis [Internet source] // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. – 2015. – № 2. – Access mode: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_2/2015_2_23.pdf

Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Домашенко М.Д. Стратегії та механізм забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2015. – № 819. – С. 73–81.

 

Тези доповідей міжнародних конференцій

Прокопенко О.В., Божкова В.В. Мотивація діяльності науково-педагогічних працівників для досягнення цілей ВНЗ // Організація діяльності випускової кафедри в умовах інтеграції освіти : Збірник матеріалів круглого столу у рамках VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України», м. Київ, 25 вересня 2014 р. / Редакція Г.В. Онкович, А. Б. Кондрашихін, І. М. Мельникова, В. Є. Виноградова. – К.: Інститут вищої освіти НАПН України, 2015. – С. 80–81.

Прокопенко О.В., Матвєєва Ю.Т. Особливості використання інструментів маркетингу в процесі ведення профорієнтаційної діяльності // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : Збірник тез доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 24–25 вересня 2015 р. – Суми: ФОП Ткачов О.О., 2015. – С. 146–149.

Касьяненко В.О., Прокопенко О.В., Домашенко М.Д. Окремі питання оцінки кадрової складової інноваційного потенціалу національної економіки // Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Хмельницький, 8–9 жовтня 2015 року / за заг. ред. д.е.н., проф. Синчака В.П. – Хмельницький: Хмельницький університет економіки та права. – ISВN 978-617-7169-41-2, 2015. – С. 124–126.

Prokopenko O., Cebula J. (Республіка Польща), Chayen S. (Держава Ізраїль), Pimonenko T. Comparative analysis of the development of wind energy in Israel, Poland and Ukraine // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 27 травня 2015 р.) / за заг. ред. О. В. Прокопенко, М. М. Петрушенка. – Суми : Сумський державний університет, ISSN 2307-6283 (Україна), ISBN 978–83–63649–76–0 (Республіка Польща), 2015. – С. 38–40.

 

Керівництво написанням тез доповіді міжнародної конференцій

Філатов В. Студентське самоврядування // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 27 травня 2015 р.) / за заг. ред. О. В. Прокопенко, М. М. Петрушенка. – Суми : Сумський державний університет, ISSN 2307-6283 (Україна), ISBN 978–83–63649–76–0 (Республіка Польща), 2015. – С. 494–495.