facebook twitter youtube
Ukrainian (UA)Русский (Russian Federation)English (United Kingdom)
vmenublockheader
Навчання за спеціальністю "MEB"

spec

Новини
Практично-орієнтоване навчання студентів спеціальності «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини»

16 травня 2018 р. студенти гр.МЕ-71ан, МЕ-61ан в рамках заходу "День кар’єри ЄС в м. Суми" та з огляду на практично орієнтоване навчання з дисциплін «Основи дипломатії та дипломатичної роботи» та «Економіка транснаціонального криміналу» були проведені зустрічі з першим секретарем, експертом з питань політики децентралізації, секторної реформи Представництва ЄС в Україні Бенедиктом Херрманном, а також заступником голови центру боротьби з корупцією та тіньовою економікою Ю.А. Тарасенко-Баландіною, і радником з питань преси та інформатизації Представництва ЄС в Україні Давидовою В.

Детальніше...
 
Зустріч студентів з директором «Технохім»

10 травня 2018 року відбулася зустріч студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини» з к.е.н., доцентом, директором ТОВ «Технохім» Олефіренком О.М.

Детальніше...
 
Семінар з практиком Трояном А.В.

5 травня студенти спеціальностей Міжнародна економіка та Міжнародні економічні відносини в рамках семінарів з дисциплін Макроекономіка, Макроекономіка ІІ та Макроекономічний аналіз мали змогу поспілкуватися з фахівцем - практиком в галузі макроекономіки та банківської справи Трояном Артемом Володимировичем.

Детальніше...
 

Публікації Прокопенко О.В. – 2015

Навчальні посібники за кордоном

Прокопенко О.В., Осик Ю.И. Экологический маркетинг : Учеб. пособие // Караганда: Изд-во КарГУ, ISBN 978-9965-39-278-8, 2015. – 208 с. (Республіка Казахстан)

Прокопенко О.В., Осик Ю.И. Экологиялық маркетинг : Оқу құралы // Қарағанды: ҚарМУ баспасы, ISBN 978-9965-39-286-3, 2015. – 210 бет. (Республіка Казахстан)

Prokopenko O.V., Ossik Yu.I. Green marketing : Teaching manual // Karaganda: KSU Publishing House, ISBN 978-9965-39-290-0, 2015. – 187 p. (Республіка Казахстан)

 

Монографії за кордоном

Prokopenko O., Shkola V., Shcherbachenko V. Paradigm of the intellectual capital estimation at the microlevel // Człowiek wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / pod redkacją Stanisława Ciupki, Agnieszki Knap-Stefaniuk, Aleksandra Sapińskiego. - Karków-Łodygowice : Wydawnictwo Scriptum (Республіка Польща)

Prokopenko O., Omelyanenko V. Features of education model in the transition to high-tech economy // Problemy i uwarunkowania samorządności terytorialnej / Redakcja Iwona Kłóska. – Ruda Śląska : Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, ISBN 978-83-63649-60-9, 2015. – P.327–342. (Республіка Польща)

Prokopenko O., Troian M. Methodic approach to prognosticate enterprise-consumer's behavioral reaction to its involvement level change after communicative effect // Current problems in management / Edit by: A. Barcik, H. Howaniec, Z. Malara. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, ISBN 978-83-65182-15-9, 2015. – P. 289–302. (Республіка Польща)

 

Монографії

Прокопенко О.В. Психологические методы ориентирования потребителя на экоатрибутивное потребление // Методы решения экологических проблем : монографія : в 7 томах. Т. 4 /Экологические вызовы и экономические возможности / под ред. д-ра экон. наук., проф. Л.Г. Мельника, канд. экон. наук, доц. О.А. Лукаш. – Сумы: Сумский государственный университет, ISBN 978-966-657-540-4, ISBN 978-966-657-541-1 (Том 4), 2015. – С. 259–272. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/38112/1/MREP4.pdf

Прокопенко О.В., Домашенко М.Д., Школа В.Ю. Забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств машинобудівної галузі // Економічна безпека територіально-виробничих комплексів: енергетика, екологія, інформаційні технології : монографія / Коцко Т.А., Чеховська М.М., Лісовські О.Л. [та ін.] ; за наук. ред. д.т.н., проф. Лук'яненка С.О., к.е.н., доц. Караєвої Н.В. – Київ: «МП Леся» , ISBN 978-966-7166-34-2, 2015. – С. 69–73.

Прокопенко О.В., Петрушенко М.М., Шевченко Г.М. Механізм регулювання еколого-економічних протиріч розвитку національної економіки на основі оптимального розподілу ресурсів // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2015: колективна монографія [Акулов-Муратов В.В., Алимов О.М., Андерсон В.Н., Андрєєва Н. М. та ін. ] / НАН України, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»; НТУУ «Київський політехнічний інститут»; Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України; Інститут економіко-правових досліджень НАН України; Вища економіко-гуманітарна школа; Міжнародна асоціація сталого розвитку / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси, 2015. – С. 271–278.

 

Стаття у фаховому виданні, що реферується базою Скопус

Nekrasenko L.A., Prokopenko O.V., Aranchiy V.I. Carbon tax as an instrument of environmental management in Ukraine // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 3 (165). – С. 169-202.

 

Статті у закордонних фахових виданнях

Nekrasenko L., Prokopenko O. The Economic Valuation of Carbon Footprint // Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management. – ISSN 2255-9604, e-ISSN 2255-6971, 2015. – Vol. 3. (Латвійська Республіка)

Prokopenko O., Omelyanenko V. Innovation systems and networks internationalization // Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management. – ISSN 2255-9604, e-ISSN 2255-6971, 2015. – Vol. 3. (Латвійська Республіка)

Прокопенко О.В., Мареха И.С. Глобальная экономика как эколого-культурное пространство: инновационно-оптимизационный аспект // Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст : сб. науч. ст. В 2 ч. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: М.Е. Карпицкая (гл. ред.), С.Е. Витун (зам. гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, ISBN 978-985-515-926-2 (ч. 1), ISBN 978-985-515-925-5, 2015. – Ч. 1. – С. 296–303. (Республіка Білорусь)

 

Статті у закордонних виданнях

Prokopenko O., Omelyanenko V. Networks in region technology transfer system development // Scientific conference on economics and entrepreneurship SCEE'2015: proceedings of 56th International Riga Technical University conference. – Riga, ISBN 978-9934-8275-3-2, ISSN 2256-0866, 2015. – С. 232–233. – Режим доступу: http://ievf.rtu.lv/content/view/2907/1666/lang,lv/ (Латвійська Республіка)

Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Олефиренко О.М., Домашенко М.Д. Реформирование теплоэнергетической системы в Украине // Земля, труд и капитал: трансформация факторов производства в новой экономике. Вызовы и решения : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 150-летию К.К. Незабытовского, 27 июня 2015 г. – Витебск: ООО «Центр ЭСТИС», 2015. – С. 34–38. (Республіка Білорусь)

Bozhkova V.V., Prokopenko O.V., Prokopenko M.O Usage of patriotic motives in promotion of products in markets // Economic processes management. – ISSN 2311–6293, 2015. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/2015_4_9/

Prokopenko O., Shkola V., Domashenko M. Synchronization of the economic system development and provision of its ecologic security [Internet source] // Alternative. – ISSN1829-2828, 2015. – № 4 (October – December). – P. 231–236. Вірменія.

 

Статті у фахових виданнях

Bohdziewicz J. (Республіка Польща), Cebula J. (Республіка Польща), Piotrowski K. (Республіка Польща), Prokopenko O., Sakiewicz P. (Республіка Польща), Sołtys J. (Республіка Польща) Application of the Halloysite-Based Sorbent for Agricultural Biogas Purification and Elongation of the Internal Combustion Engine Life // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Техніка та енергетика АПК». – ISSN 2222-8594, 2015. – № 9. – Ч. 1. – C. 25–31.

Prokopenko O.V., Petrushenko M.M., Shevchenko H.M. Categories of risk and damage in context of innovative ecological-economic activity's theoretical analysis [Internet source] // Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. – 2015. – № 2. – Access mode: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_2/2015_2_23.pdf

Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Домашенко М.Д. Стратегії та механізм забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – 2015. – № 819. – С. 73–81.

 

Тези доповідей міжнародних конференцій

Прокопенко О.В., Божкова В.В. Мотивація діяльності науково-педагогічних працівників для досягнення цілей ВНЗ // Організація діяльності випускової кафедри в умовах інтеграції освіти : Збірник матеріалів круглого столу у рамках VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України», м. Київ, 25 вересня 2014 р. / Редакція Г.В. Онкович, А. Б. Кондрашихін, І. М. Мельникова, В. Є. Виноградова. – К.: Інститут вищої освіти НАПН України, 2015. – С. 80–81.

Прокопенко О.В., Матвєєва Ю.Т. Особливості використання інструментів маркетингу в процесі ведення профорієнтаційної діяльності // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : Збірник тез доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 24–25 вересня 2015 р. – Суми: ФОП Ткачов О.О., 2015. – С. 146–149.

Касьяненко В.О., Прокопенко О.В., Домашенко М.Д. Окремі питання оцінки кадрової складової інноваційного потенціалу національної економіки // Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Хмельницький, 8–9 жовтня 2015 року / за заг. ред. д.е.н., проф. Синчака В.П. – Хмельницький: Хмельницький університет економіки та права. – ISВN 978-617-7169-41-2, 2015. – С. 124–126.

Prokopenko O., Cebula J. (Республіка Польща), Chayen S. (Держава Ізраїль), Pimonenko T. Comparative analysis of the development of wind energy in Israel, Poland and Ukraine // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 27 травня 2015 р.) / за заг. ред. О. В. Прокопенко, М. М. Петрушенка. – Суми : Сумський державний університет, ISSN 2307-6283 (Україна), ISBN 978–83–63649–76–0 (Республіка Польща), 2015. – С. 38–40.

 

Керівництво написанням тез доповіді міжнародної конференцій

Філатов В. Студентське самоврядування // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 27 травня 2015 р.) / за заг. ред. О. В. Прокопенко, М. М. Петрушенка. – Суми : Сумський державний університет, ISSN 2307-6283 (Україна), ISBN 978–83–63649–76–0 (Республіка Польща), 2015. – С. 494–495.